Regulamin aplikacji "Codzienne Inspiracje"

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2021

 1. 1. Przedmiot
 2. 2. Definicje
 3. 3. Zasady dostępu do zasobów Aplikacji
 4. 4. Rejestracja Konta Użytkownika
 5. 5. Zobowiązania właściciela Aplikacji
 6. 6. Zobowiązania Użytkowników
 7. 7. Zablokowanie dostępu do Aplikacji
 8. 8. Odpowiedzialność stron
 9. 9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu / Klauzula informacyjna
 10. 10. Postanowienia końcowe

I. PRZEDMIOT

Niniejszy Regulamin aplikacji Codzienne Inspiracje (dalej również jako: Regulamin) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z treści i funkcjonalności oferowanych w ramach aplikacji mobilnej Codzienne Inspiracje (dalej także jako: Aplikacja) dostępnej dla użytkowników smartfonów lub tabletów.

Korzystanie z Aplikacji odbywa się zgodnie za zapisami niniejszego dokumentu wraz z zachowaniem zasad wynikających z Polityki Prywatności Platformy Szukając Boga (https://szukajacboga.pl/info/polityka-prywatnosci/) ustalonych przez Stowarzyszenie DEOlink, właściciela Aplikacji, podmiotu zarządzającego Platformą Szukając Boga.

II. DEFINICJE

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Stowarzyszenie DEOlink – stowarzyszenie rejestrowe z siedzibą w Wiśle (43-460), ul. Malinka 65D/2. Jest to ponadwyznaniowa organizacja chrześcijańska współpracująca z kościołami i organizacjami, których celem jest przybliżanie ludziom ewangelii. Statut Stowarzyszenia dostępny jest pod adresem https://deorecordings.pl/statut

Usługa Umowna – usługa dostępu do treści zamieszczonych w Aplikacji wraz z jej funkcjonalnościami dodatkowymi takimi jak: kalendarz, ulubione, przypomnienia, wersja audio. Korzystanie z Aplikacji odbywa się w oparciu o umowę zawieraną między Użytkownikiem a Stowarzyszeniem Deorecordings (administratorem Platformy Szukając Boga). Zasady realizacji Usługi Umownej (warunki umowy) stanowią zapisy niniejszego Regulaminu.

Zasoby Aplikacji – oznaczają treści udostępniane w ramach Aplikacji, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie. Główny zasób stanowią treści codziennych rozważań z dostępnych serii. Zasoby dodatkowe to linki do ciekawych propozycji oraz funkcje dostępne po utworzeniu Konta Użytkownika. W przyszłości zasoby aplikacji mogą ulec zmianie, mogą zostać dodane nowe serie i usunięte obecnie wykorzystywane.

Seria rozważań zbiór codziennych rozważań należących do jednego autora lub omawiających jedno zagadnienie.

Użytkownik zalogowany – osoba fizyczna posiadająca Konto Użytkownika, korzystająca z zasobów Aplikacji w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Konto Użytkownika – wydzielony w ramach Aplikacji obszar logiczny, dostępny dla zalogowanego Użytkownika, który uprzednio zarejestrował się podając: imię, e-mail i nadając swoje hasło dostępu.

Gość – użytkownik korzystający z Zasobów Aplikacji dostępnych bez logowania się do Konta Użytkownika, w tym osoba nieposiadająca Konta Użytkownika.

III. ZASADY DOSTĘPU DO ZASOBÓW APLIKACJI

 1. 1. Dostęp do zasobów Aplikacji wymaga zainstalowania jej na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet), po wcześniejszym pobraniu z odpowiedniego źródła:
  • a. Sklep Google Play – dla użytkowników urządzeń z systemem Android (wersja 5.0 i wyższe). Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.StudioDR.CodzienneInspiracje,
  • b. Sklep AppStore – dla użytkowników urządzeń z systemem iOS (wersja 10.0 i wyższe). Link: https://apps.apple.com/us/app/codzienne-inspiracje/id1536120872.
 2. 2. Gość (użytkownik niezalogowany) posiada dostęp do następujących Zasobów i funkcji Aplikacji:
  • a. treści rozważań w ramach dostępnych serii, przypisanych do dnia, w którym używana jest Aplikacja:
  • b. funkcji „Podziel się”
  • c. funkcji „Wspieraj”,
  • d. funkcji „Zgłoś poprawki”.
 3. 3. Użytkownik zalogowany, oprócz Zasobów dostępnych dla Gościa, posiada także dostęp do następujących opcji:
  • a. Kalendarz – możliwość odczytania rozważań z dowolnego dnia,
  • b. Ulubione – zapisane skróty do polubionych rozważań,
  • c. Uproszczona nawigacja pomiędzy kolejnymi rozważaniami

IV. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. 1. Proces rejestracji przebiega następująco:
  • a. Użytkownik Aplikacji klika link „Załóż konto/zaloguj się” w menu Aplikacji,
  • b. Na kolejnym ekranie wybiera przycisk „Utwórz darmowe konto”,
  • c. W kolejnym ruchu w formularzu rejestracji konta użytkownik podaje: imię, e-mail i nadaje swoje hasło dostępu, a następnie klika przycisk „Utwórz konto”.
 2. 2. Potwierdzenie aktywacji konta w przesłanej na podany e-mail wiadomości aktywuje Konto Użytkownika, co jednocześnie oznacza zawarcie umowy o świadczenie Usługi Umownej na warunkach opisanych w niniejszym „Regulaminie”.

V. ZOBOWIĄZANIA WŁAŚCICIELA APLIKACJI

 1. 1. Właściciel Aplikacji zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do właściwej im części zasobów – na czas nieoznaczony.
 2. 2. Stowarzyszenie DEOlink zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie, dla których zostały zebrane. Szczegółową informację o przetwarzaniu danych zawiera część IX. Regulaminu.

VI. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. 1. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani do korzystania z niej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. 2. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Zasobów Aplikacji wyłącznie na użytek prywatny i w celach, do jakich Aplikacja została utworzona, w szczególności: w celu zapoznania się z treścią rozważań i udostępniania ich za pomocą funkcji „Podziel się”.
 3. 3. W celu wykorzystania Zasobów Aplikacji oraz wszelkich funkcjonalności w niej zawartych w celu innym niż ich przeznaczenie opisane w niniejszym Regulaminie, Użytkownik jest obowiązany uzyskać każdorazowo zgodę osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela Aplikacji. W celu uzyskania zgody należy zgłosić pisemny wniosek (drogą tradycyjną lub e-mail) na adres, odpowiednio:
  Stowarzyszenie DEOlink
  Platforma Szukając Boga
  ul. Malinka 65D/2
  43-460 Wisła
  lub kontakt@szukajacboga.pl
 4. 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w procesie rejestracji Konta Użytkownika.
 5. 5. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli zajdą takie okoliczności.
 6. 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania swojego indywidualnego hasła w tajemnicy, a także do zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich.
 7. 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z niej innym Użytkownikom.
 8. 8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji.
 9. 9. Użytkownicy zobowiązani są do niewykorzystywania Aplikacji w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej/spamu.
 10. 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię właściciela Aplikacji oraz podmiotów z nim współpracujących.
 11. 11. Użytkownik zobowiązany jest do niepodszywania się pod inne osoby.

VII. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO APLIKACJI

 1. 1. Stowarzyszenie DEOlink zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacjach:
  • a. Użytkownik Aplikacji klika link „Załóż konto/zaloguj się” w menu Aplikacji,
  • b. udostępnienia własnego loginu i/lub hasła osobom trzecim,
  • c. naruszenia dobrych obyczajów, w tym co do treści umieszczanych w Aplikacji, jak i w stosunku do Właściciela Aplikacji.
 2. 2. Zablokowanie dostępu do Aplikacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Stowarzyszenie DEOlink umowy korzystania z Aplikacji, o której mowa w punkcie IV.2.
 3. 3. Stowarzyszenie DEOlink zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji w razie koniecznych prac serwisowych lub wystąpienia siły wyższej.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. 1. Stowarzyszenie DEOlink nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów Aplikacji zaistniałe w związku z awarią systemów informatycznych bądź systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 2. 2. Odpowiedzialność Stowarzyszenia Deorecordings, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z umyślnej winy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 3. 3. Stowarzyszenie DEOlink nie ponosi odpowiedzialności za przydatność zasobów Aplikacji do celów zakładanych przez Użytkownika, ani za brak funkcjonalności, która nie została wyraźnie objęta szczegółowym zakresem Usługi umownej.
 4. 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podawanych przez siebie informacji.
 5. 5. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu i/lub hasła.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji Konta Użytkownika, przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w działaniach Stowarzyszenia Deorecordings.
 2. 2. Uznaje się, że aktywowanie i utrzymywanie Konta Użytkownika oznacza jednocześnie utrzymywanie przez Użytkownika stałego (regularnego) kontaktu z administratorem Serwisu (Stowarzyszeniem Deorecordings), co – w razie ich przekazania – stanowi podstawę przetwarzania danych szczególnych kategorii w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO).
 3. 3. Klauzula informacyjna dla osób, które utworzyły Konto Użytkownika:
  Wykonując zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679 każdego posiadacza Konta Użytkownika informuje się, że:
  • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie DEOlink z siedzibą w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2 (dalej jako: Administrator danych)
  • 2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@szukajacboga.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
  • 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • a. Umożliwienia utworzenia Konta Użytkownika Aplikacji „Codzienne Inspiracje” – w celu dostępu do wszystkich jej funkcji (wykonanie Usługi Umownej) – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Uwaga! Jakkolwiek konstrukcja i logika działania Aplikacji nie zakłada zbierania danych szczególnych kategorii, to w razie dobrowolnego przekazania przez użytkownika danych o takim charakterze podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;
   • b. Przekazywania opinii / uwag na temat działania Aplikacji – w celu jej rozwijania i doskonalenia – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. realizację działań stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora;
   • c. Inicjowania późniejszych kontaktów z posiadaczem Konta Użytkownika jako osobą korzystającą z usług oferowanych przez Administratora - w celu informowania o kolejnych usługach lub wydarzeniach, którymi Użytkownik może być zainteresowany, a także w celu prowadzenia analiz zmierzających do doskonalenia oferty i procesu obsługi Użytkownika - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. realizację działań stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora;
 4. 4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679. W sytuacjach awaryjnych dostęp do profilu użytkownika może mieć również główny administrator Serwisu. Wśród podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych użytkowników Aplikacji znajduje się Studio DR sp. z o.o., która wyprodukowała i serwisuje Aplikację na zlecenie Administratora;
 5. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Usługi umownej – do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, w tym usunięcia Konta Użytkownika lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dla których podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. W szczególnych sytuacjach dane mogą być przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym do upływu terminu:
  • a. przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,
  • b. obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych.
 6. 6) W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
  • a. W każdym przypadku:
   • • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
   • • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
   • • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • b. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679 – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2-3 Rozporządzenia 2016/679;
  • c. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679 oraz prawo, by nie podlegać decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutków prawnych, a opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 Rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • d. prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • e. prawo do żądania usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679 – jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (tj. sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego);
 7. 7) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Usługi Umownej;
 8. 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich;
 9. 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu, a także nie będziemy podejmować żadnych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Pani/Pana osobę.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. W przypadku zmiany Regulaminu aplikacji Codzienne Inspiracje jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie linku w Aplikacji i na stronach internetowych związanych z Aplikacją (w szczególności https://codzienneinspiracje.pl/) zarządzanych przez Stowarzyszenie DEOlink lub podmioty powiązane.
 2. 2. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z jej zapisów bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
 3. 3. Wszelkie uwagi, komentarze, pytania oraz reklamacje dotyczące działania Aplikacji można kierować poprzez opcję „Zgłoś poprawki” lub formularz dostępny pod adresem https://platforma.szukajacboga.pl/kontakt/
 4. 4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi Umownej będą rozstrzygane polubownie.
 5. 5. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia Deorecordings.